02 maj 2023

Kyrkås bygdegård och idrottsförenings årsmöte onsdag 10 maj 2023 kl 19:30

 Inför årsmötet

Läs och begrunda. Kom med förslag och frågor.
Årsmötespapper klicka här

10 april 2022

Protokoll Årsmöte 2021

 


Närvarande: 12st

Måndag 28 Februari 2022

§ 1 Ordförande Eskil Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Till mötesordförande valdes Eskil Nilsson och till sekreterare valdes Niklas Strömqvist

§ 3 Som röstlängd fastställdes medlemsmatrikeln

§ 4 Anders Hedlind och Ingemar Mårtensson valdes att justera protokollet jämte ordförande

§ 5 Årsmötets utlysande godkändes enligt stadgarna

§ 6 Mötet fastslog föreslagen dagordning

§ 7 Bygdegårdsföreningens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick vinsten till 847kr

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 10 Resultaträkning och balansräkning för år 2020 fastställdes och godkändes.

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Ingen fast ersättning. Ersättning för resor i samband med uthyrning, max 5% av hyresbeloppet.

                     

Kyrkås IF

§ 13 Kyrkås Ifs verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick förlusten till 5068kr

§ 15 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 16 Resultaträkning och balansräkning för år 2020 fastställdes och godkändes.

§ 17 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 18 Till ordförande för de båda föreningarna omvaldes sittande ordförande Eskil Nilsson

§ 19 Till Styrelsen valdes. Niklas Strömqvist, Per-Åke Österholm, Gunnar Olsson, Bodil Kallin Berg, Suppleanter: Johan Eriksson, Hans Eriksson

§ 20 Till nöjeskommitén omvaldes. Jana Medin, Annika Karlsson, Robert Hagström, Jon Hjelm.

Nyval av Anna Bertilsdotter.

§ 21 Till revisorer omvaldes Hans Lantz och Per Åke Persson. Suppleanter: Hans Wahlström och Mats Jacobsson

§ 22 Till valberedningen valdes:, Anders Hedlind Sammankallande, Ingemar Mårtensson, Sven Olov Nilsson.

§ 23 Medlemsavgiften för 2021 beslutades till minst 50kr för KBGF och 50kr för KIF

§ 24 Hyra beslutades för 2021 till:

Bygdegården uthyres vardagar per dygn räknat från 12:00 till 11:00 dagen efter.

Helger (fredag & lördag) är minimum hyrtid 3 dygn

Bokning skall göras minst 14 dagar före önskad hyresdag. Åldersgräns för bokning är 25 år.

Hela lokalen                      

                                            1 dygn 1 500,00 kr

2 dygn 2 000,00 kr

3 dygn 2 500,00 kr

Därefter per dygn                 250kr/dygn & elkostnad 2kr/kwh

 

Serveringen                        1 dygn 1 000,00 kr

Därefter per dygn                 500kr/dygn & elkostnad 2kr/kwh

§ 25 Inga övriga frågor

Årsmötet avslutas.

Protokoll Årsmöte 2020

 


Närvarande 13st

Måndag 28 Februari 2022

§ 1 Ordförande Eskil Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Till mötesordförande valdes Eskil Nilsson och till sekreterare valdes Niklas Strömqvist

§ 3 Som röstlängd fastställdes medlemsmatrikeln

§ 4 Anders Hedlind och Ingemar Mårtensson valdes att justera protokollet jämte ordförande

§ 5 Årsmötets utlysande godkändes enligt stadgarna

§ 6 Mötet fastslog föreslagen dagordning

§ 7 Bygdegårdsföreningens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick förlusten till 21.700kr i huvudsak på grund av uteblivna hyresintäkter.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 10 Resultaträkning och balansräkning för år 2020 fastställdes och godkändes.

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Ingen ersättning till styrelseledamöter för 2020

                     

Kyrkås IF

§ 13 Kyrkås Ifs verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick förlusten till 92 987kr på grund av inköp av Robotgräsklippare

§ 15 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 16 Resultaträkning och balansräkning för år 2020 fastställdes och godkändes.

§ 17 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 18

Till ordförande för de båda föreningarna omvaldes sittande ordförande Eskil Nilsson

Till Styrelsen omvaldes samtliga. Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Per-Åke Österholm, Gunnar Olsson, Olof Sjödin, Suppleanter: Johan Eriksson, Bodil Kallin Berg.

Till nöjeskommitén omvaldes samtliga. Jana Medin Susanne Leijon, Annika Karlsson, Robert Hagström, Olof Sjödin, Jon Hjelm.

Till revisorer omvaldes Hans Lantz och Per Åke Persson. Suppleanter: Hans Wahlström och Mats Jacobsson

Till valberedningen omvaldes: Hans Eriksson, Anders Hedlind, Sven Olov Nilsson.

 

Årsmötet avslutas.

09 maj 2020

Månadsmöte 26 april 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Olle Sjödin, Eskil Nlsson, Niklas Strömqvist.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 167 000, Bygdegården 60 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: Inställt på grund av Corona-virus.
§5 Åtgärdslistan:
 • Byta fläkt luftvärmepump entrén-Eskil
 • Kodlås till skrubben vid scen-Eskil
  • Inskaffa vit färg-Gunnar
  • Stänga strömmen över sommaren
  • Preliminära möten , sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Återkommer.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparens offert kvarstår 83 000 för två maskiner.
§9 Nästa möte: Ev söndag 24 maj 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

18 april 2020

Årsmöte 23 mars 2020

i Bygdegården, sida 1. Närvarande: 7 män och 3 kvinnor. §1 Ordförande Eskil Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2 Till mötesordförande valdes Eskil Nilsson och till mötessekreterare valdes Åke Larsson. §3 Som röstlängd fastställdes medlemsmatrikeln. §4 Jana Medin och Niklas Strömqvist valdes till att justera protokollet, jämte ordförande. §5 Årsmötet utlysande godkändes enligt stadgarna. §6 Mötet fastslog föreslagen dagordning. §7 Bygdegårdsföreningens Verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. §8 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. §9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. §10 Resultaträkning och balansräkning för år 2019 fastställdes och godkändes. §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. §12 Ersättning för resor mm i samband med uthyrning fastställdes till max 5% av hyresintäkten. §13 Kyrkås IF Verksamhetsberättelse 2019 föredrogs och godkändes. §14 Idrottsföreningens kassarapport gicks igenom och godkändes. §15 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. §16 Resultaträkning och balansräkning för år 2019 fastställdes och godkändes. §17 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. §18 Till ordförandde för de båda föreningarna valdes Eskil Nilsson. §19 Till styrelsen valdes Eskil Nilsson, Per-Åke Österholm och Olle Sjödin ordinarie och Johan Eriksson suppleant, på 2år . §20
 Till nöjeskommiten valdes Annika Karlsson, Jana Medin, Susanne Leijon, Olle Sjödin, Robert Hagström och Jon Hjelm med Jana Medin som sammankallande. §21 Val av revisorer: Hans Lanz och Per Åke Persson; suppleanter Mats Jacobsson och Hans Wahlström. §22 Val av valberedning: Hans Eriksson sammankallande, Sven Olov Nilsson och Anders Hedlind. §23 Medlemsavgiften för år 2021 beslutades till minst 50 kr för KBGF och 50 kr för KIF
. §24 Bygdegården uthyres per dygn räknat från 12.00 till 11.00 dagen efter. Bokning skall göras minst 14 dagar före önskad hyresdag. Åldersgräns för bokning är 20 år. Hela lokalen: 1 dygn-1500 kr, 2 dygn-2000 kr, 3 dygn 2500 kr, därefter per dygn elkostnad 2 kr/Kwh och 250 kr/dygn Protokoll Kyrkås Bygdegårdsförening Serveringen: 1 dygn-1000 kr, därefter per dygn 500 kr. Årsmöte 23 mars 2020 i Bygdegården, sida 2. Medlem bosatt i Kyrkås socken eller varit medlem senaste fem åren: Rabatt för medlemmar (privat fest ej inkomstbringande tillställning) 30% Aktiva medlemmar (privat fest ej inkomstbringande tillställning) 50% Möbler, porslin (endast medlemmar) 150 kr Förening med säte i Kyrkås för möten och kalas 0 kr Ungdomar i Kyrkås för möte, bordtennis etc. 0 kr Ungdomar i Kyrkås för födelsedagskalas Ody; 2 kr/kWh Uthyraren äger rätt att vid behov sätta hyran till valfritt belopp. Betalning skall ske i förskott. §25 Övriga frågor:
  Nästa månadsmöte bestäms till torsdag 26 april 2020 klockan 19.00 på Bygdegården.  Storsjökupens behov studeras vidare av Eskil.  Kläppe står på tur att anordna Majbrasan.  Anders Hedlind fortsätter att aktivera Idrottsföreningen. /Åke Larsson Justeras: Eskil Nilsson Jana Medin Niklas Strömqwist Kyrkås Bygdegårdsförening C/O Eskil nilsson Justeras: Eskil Nilsson Jana Medin Niklas Strömqwist

28 februari 2020

Månadsmöte 26 februari 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Per-Åke Österholm , Olle Sjödin, Eskil NiNlsson, Johan Eriksson.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 142 000, Bygdegården 125 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: 4-5 april loppis, 30 april majbrasa, 9maj matstafett
§5 Åtgärdslistan:
 • genomgång Årsmöteshandlingar
 • Kåre och Kurt kör ut kallelse för årsmötet
  • Gunnar designar och Eskil skriver ut kallelsen
  • Olle ser till att vi får fika
  • Preliminära möten sön 29 mars, sön 26 april, sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Jobbar med loppis och Matstafett.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.
§9 Nästa möte: Årsmöte måndag 23 mars 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

30 oktober 2019

Månadsmöte 29 oktober 2019

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Bodil Göransson, Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Jana Medin Peråke Öföreningsterholm.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
Beslut: att höja åldern för uthyrning till 25 år på grund av utspårade Gymnasiefester. Att Gunnar och Eskil tar hand om förfallna fakturor.
§3 Tillgångar : KIF 161 890, Bygdegården 150 512 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: Pubafton i november.
§5 KIF: IFK City P09 har under sommaren och hösten haft stående träningar varje söndag. Vi har även spelat alla våra hemmamatcher på Kyrkåsvallen. Föräldrar och ledare har hjälps åt att ordna med en 7 mot 7 plan. Vi har målat linjer och städat klubbstugan. Vi hade både vår uppstart i våras där vi fick möjlighet att använda köket och vi avslutade säsongen med en föräldramatch där vi efteråt fikade i bygdegårdens cafeteria. Vi är mycket nöjda med att Kyrkås Idrottsförening låter oss nyttja klubbstugan och vi tycker att det är roligt att vi har så många spelare från byarna runt Kyrkås - Bringåsen, Lungre, Sjör och Mo.
 Tack för denna säsong och vi kör på även nästa.
 Johan Eriksson
§6 Nöjeskommittén: Har fullt upp med höstens aktiviteter.
$7 Övriga frågor: Intresset för ett gym i idrottsföreningens lokaler bör utredas.En Hub till kodlåsen inskaffas av Eskil. Inkoppling av fiberkabeln aktualiseras. Det reviderade hyresavtalet mailas ut till styrelsen. Niklas fortsätter att utveckla ny hemsida. Kallställning av Bygdegården konnmer ej att ske denna vinter.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.Eskil har nåt på gång.


§9 Nästa möte: Månadsmöte tisdag 20 november 2019 kl. 19.00 hos Eskil.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare