18 juni 2024

Protokoll månadsmöte Juni KBGF och Kyrkås IF

 Protokoll  månadsmöte Maj KBGF och Kyrkås IF

Närvarande: Niklas Strömqvist, Jana Medin, Annika Karlsson, Ulrika Nilsson, Andreas Stais

2024-06-16

§1 Mötet öppnas

§2 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§3 Nöjeskommitén, Matstaffeten genomfördes med gott resultat. Bringåsen bjöd på sitt absolut bästa väder kvällen till ära.

§4 KIF Fotbollsskola har dragits igång av Stella Medin och Alfred Lund Eriksson med 11st anmälda. Start 24/6

§5 Åtgärdslistan

Åtgärdat:

Diskmaskinen är lagad av Håkan C

Kabel till robotgräsklipparen är tillfälligt lagad av Håkan C.

Behöver åtgärd:

Inventering av stol och bord: 16 Bord, 2 trasiga bord. 102 Stolar. 41st svarta stolar utan armstöd.

Eventuellt behövs nya bord. Kanske samtliga bord i cafeterian. 

Stora salen:

Golvet behöver ses över väldigt snart. Slipning/byte eller dylikt.

Ullis ringer och kollar / bokar tid för träff på bygdegårn, Niklas deltar.

Cafeterian:

Cafeterian behöver målas, Jana ska träffa Eric Friman på plats på onsdag. 19/6.

Mot hösten är tanken att dra ihop arbetsgrupp för målning.

Ute:

Skylten, Lars Sundqvist kan sponsra skylten. Vi tänker att man ska vrida skylten också

Micke Karlsson ska titta på det.§6 Övriga frågor

Driftsbidrag, vi var sen med ansökan och har nu skickat in en komplettering.

Köksutrustning, det behöver förnyas lite och köpas till. Bodil har listan men hon är inte närvarande.

Sen kommer vi behöva titta på att byta ut samtliga bestick.

Köpa in jämtlandsflagga till framtida festligheter? Bodil kollar pris 

§7 Nästa möte 1/9

§8 Mötet avslutas.20 maj 2024

Protokoll Månadsmöte Maj KBGF och Kyrkås IF

 Protokoll  månadsmöte Maj KBGF och Kyrkås IF

Närvarande: Niklas Strömqvist, Jana Medin, Annika Karlsson, Ulrika Nilsson, Bodil Kallin Berg, Andreas Stais, Annika Sagnér

2024-05-19

§1 Mötet öppnas

§2 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes


§3 Valborg arrangerades med bravur av Bringåsen, vinsten för kvällen blev 7100kr

§4 Städdagen, bra uppslutning av folk vilket vi tackar extra för. Sedvanlig städdag med inventering och städning. Det bjöds på korv och potatissallad. 

 En åtgärdslista upprättades som styrelsen arbetar vidare med.

§5Nöjeskommitén, Fullt upp med matstafett den 25/5. Sonderar terrängen inför en eventuell höstfest.

§6 KIF inget att rapportera

§7 Åtgärdslistan

Belysning. Styrelsen beslutar att beställa in belysning till kafeterian, via Jörgen. Upp till 10.000kr

§8 Övriga frågor

Ska vi se över möjligheten att måla om i cafeterian? Ja, vi vill måla om. Jana kollar upp pris på att måla om i cafeterian

Finns möjlighet att söka bidrag för visst underhåll? Niklas kollar

Skylten, Kyrkåsvallen, Niklas kollar med sin kontakt om pris igen.

Gräsklipparna som bara står skulle behöva säljas. Ullis kollar någon som kan kika på status

§8 Nästa möte 16/6 kl 18.00 hos Andreas.

§9 Mötet avslutas.


24 april 2024

 Protokoll  månadsmöte KBGF och Kyrkås IF 2024-04-24

Närvarande: Niklas Strömqvist, Jana Medin, Jon Hjelm, Annika Karlsson, Ulrika Nilsson


§1 Mötet öppnas

§2 Uthyrningar, Eskil har påbörjat övertagandet av uthyrningarna.

Niklas behöver fortsatt sätta sig in det.

§3 Städdag, 5 Maj från 10 till 15? med mat och dryck på kvällen?

Jana och Bodil tar fram utskick och en lista med vad som ska göras.

§4 Arvspengar, diskussion om hur vi ska använda pengarna. Generellt uppfräschning diskuteras.

§5 Värmepumpar, är inköpta och monterade. 

§6 Aktivitetsytan, timring kördes igång 18/4  uppe hos Eskil.

Bodil har kollat med Sara Steging om hon kunde ha ansvar för aktivitetsytan vilket hon inte hade möjlighet till.

Vi konstaterar att arbetsgruppen som har hand om ytan behöver återupplivas.

§7 Mötet avslutas10 april 2024

 Protokoll Årsmöte för verksamhetsåret 2023 

Kyrkås Bygdegårdsförening & Kyrkås IF 

Närvarande: 8 st. 

Eskil Norbeck, Ulrica Nilsson,Sara Steging, Annika Karlsson, Kåre Eriksson, Gunnar Olsson, Ingemar Mårtensson, Anders Hedlind. 

 

Bringåsen Onsdag 28/2 2024 

 

§ 1 Ordförande Eskil Norbeck hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till mötesordförande valdes Eskil Norbeck och till sekreterare valdes Annika Karlsson. 

§ 3 Som röstlängd fastställdes medlemsmatrikeln. 

§ 4 Sara Steging och Ingemar Mårtensson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 

§ 5 Årsmötets utlysande godkändes. 

§ 6 Mötet fastslog föreslagen dagordning. 

§ 7 Bygdegårdsföreningens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick resultatet till 69 575kr vilket förklaras av försäkringspengar från föregående år samt utbetalad Byapeng från Östersunds Kommun. 

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

§ 10 Resultaträkning och balansräkning för år 2023 fastställdes och godkändes. 

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 12 Fastställande av ersättning. Ingen fast ersättning för styrelsen. Ersättning för resor i samband med uthyrning, max 5% av hyresbeloppet. Gäller båda föreningarna. 

 

Kyrkås IF 

§ 13 Kyrkås Ifs verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 14 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. Vid årets slut uppgick resultatet till 58 400kr vilket förklarades i huvudsak orsakas av utbetald Byapeng från Östersunds Kommun. 

§ 15 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

§ 16 Resultaträkning och balansräkning för år 2023 fastställdes och godkändes. 

§ 17 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 18 Till ordförande för de båda föreningarna valdes Ulrica Nilsson. 

§ 19 Till Styrelsen valdes. Niklas Strömqvist, Bodil Kallin Berg, Jana Medin samt sedan tidigare Jon Hjelm Stenman (Ett år kvar), Andreas Stais (Ett år kvar). Suppleanter: Annika Karlsson samt sedan tidigare Johan Eriksson (Ett år kvar). 

§ 20 Till nöjeskommitén omvaldes för ett år: Jana Medin, Annika Karlsson, Robert Hagström, Anna Nordin, Petter Bäck, Dennis Holm. 

§ 21 Till revisorer valdes Ulrika Haglund och Hans Eriksson. Suppleanter: Hans Wahlström och Mats Jacobsson. 

§ 22 Till valberedningen valdes:, Anders Hedlind Sammankallande, Ingemar Mårtensson. 

§ 23 Medlemsavgiften för 2025 beslutades till minst 50kr för KBGF och 50kr för KIF 

 

§ 24 Hyra beslutades för 2024 till: 

Bygdegården uthyres vardagar per dygn räknat från 12:00 till 11:00 dagen efter. 

Helger (fredag & lördag) är minimum hyrtid 3 dygn 

Bokning skall göras minst 14 dagar före önskad hyresdag. Åldersgräns för bokning är 25 år. 

Hela lokalen  

1 dygn 1 500,00 kr 

2 dygn 2 500,00 kr 

3 dygn 3 00000,00 kr 

Därefter per dygn 250kr/dygn & elkostnad 2kr/kwh 

 

Serveringen 1 dygn 1 000,00 kr 

Därefter per dygn 500kr/dygn & elkostnad 2kr/kwh 

 

§ 25 Inga övriga frågor 

 

 

 

Årsmötet avslutas.